Miljöpolicy

KA Lundbladhs miljöpolicy visar vår strategi för hur vi arbetar med miljöfrågor och på vilket sätt vi minskar verksamhetens miljöpåverkan.

Vi ska bedriva verksamheten i enlighet med gällande lagstiftning. Vi ska möta våra kunders krav och förväntningar på säkra och miljöanpassade servicekoncept och aktivt sprida kunskap om vårt miljöarbete.Vi ska arbeta med en helhetssyn och ha kunskap om våra metoder och produkter under hela livscykeln från råvaror till slutkund.Vi ska bedriva ett förebyggande miljöarbete inom alla våra verksamhetsområden och involvera alla medarbetare aktivt i arbetet.Vi ska kontinuerligt miljöanpassa företagets verksamhet så långt det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, samt förenligt med företagets åtaganden.Vi ska sträva efter miljöanpassade alternativ inom samtliga verksamheter inom företaget.